מדיניות פרטיות

1. מלון עין כרם מכבד את פרטיותך. כאשר אתה משתמש באתר המלון , אתה בוטח בנו בכל הקשור למידע שלך . אנו מבחינים את גודל האחריות שלנו כמלון לגבי המידע שלך ולכן אנו משקיעים מאמצים רבים על מנת להגן על המידע שלך .

2. מטרת מדיניות זו להסביר בצורה שקופה מהו בסיס לעיבוד כל מידע אישי שנאסף ממך באמצעות גלישה באתר המלון בכתובת www.ekh.co.il ("האתר"). באיזה אופן ישמש המידע, אופן גילוי המידע כפי שנמסר על ידך לצדדים שלישיים והשימוש בקבצים או תגיות באתר האינטרנט.

3. מלון עין כרם מחויב להגן על המידע האישי שלך ("כהגדרתו להלן") באופן העולה בקנה אחד עם חוקי הגנת המידע התקפים. נבקשך לקרוא בעיון את מדיניות זו ולהבין את עמדותיה ונהליה של הנהלת המלון בנוגע למידע האישי שלך ולאופן שבו המלון יתנהג בו.

תנאי מדיניות הפרטיות של מלון עין כרם המפורטים בלשון זכר הינם לשם נוחיות בלבד והיא מיועדת לשני המינים כאחד.

4. אישור מדיניות המשתמש:
שימושך באתר המלון על ידי רישום, גלישה או כניסה לאתר מהווים אישור מצדך כי קראת את מדיניות הפרטיות ואת נהלי המלון המפורטים בה, וכי אתה מסכים לכך שהמלון יעשה שימוש במידע האישי שלך (מידע אודות אדם), לרבות עיבוד (כולל איסוף, שימוש, גילוי, החזקה או העברה) של מידע על פי תנאי מדיניות זו. המידע המוחזק בידי המלון אודותיך עשוי להיות מוחזק ומעובד באמצעות קבצי מחשב ו/או במסמכים בכתב.
במידה שתמסור למלון או כל מידע אודות אדם אחר, עליך להפנות את תשומת לבו של האדם זה כאמור למדיניות פרטיות זו.

5. הגדרות:
"מידע אישי" – הינו כל מידע ביחס לענייניו הפרטיים של אדם ו/או מידע אודות אדם מזוהה או הניתן לזיהוי; אדם הניתן לזיהוי הוא אדם אשר ניתן לזהותו בין במישרין ובין בצירוף עם נתונים נוספים שבידינו או שיש לנו גישה אליהם לדוגמא: שם מלא, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, מספר זיהוי, נתוני מיקום, או עם גורם הנוגע לזהות הפיזית, הפיזיולוגית, הגנטית, הנפשית, הכלכלית, התרבותית או החברתית של אותו אדם.
"מידע אנונימי –" הנו מידע שאינו מאפשר למלון לפנות אליך או לזהותך, ואינו קשור למידע שניתן להשתמש בו לצורך כך. מידע זה כולל מידע שנאסף באופן פאסיבי על פעילותך באתר האינטרנט כגון נתוני שימוש (usage data ) במידה שמידע כאמור אינו מקושר למידע האישי שלך.
פירוט אודות סוגי המידע הנאסף ראה בהמשך.
לתשומת לבך, באפשרותך לבחור שלא למסור מידע מסוים למלון עין כרם (לדוגמה, באמצעות שינוי הגדרות ) הבחירה אם למסור למלון עין כרם כל מידע נתונה להחלטתך, אולם אם לא תעשה כן, תיתכן הגבלה על מאפייני האתר בהם תוכל להשתמש.

מידע הנמסר למלון עין כרם מיוזמתך במהלך שימושך באתר הנאסף על ידינו
להלן דוגמאות :
מידע אישי שתזין בעת שימושך באתר או רישומך לרשימת התפוצה של המלון הכולל
לדוגמא את שמך המלא, כתובת דוא"ל, מספר טלפון וכו".

תכתובות עם אתר מלון עין כרם – המלון עשוי לשמור תכתובות שנערכו בינך לבינו לצרכי שירות לקוחות, ניהול ושיפור האתר.

6. מידע שנאסף באמצעות טכנולוגיה:
אתר אינטרנט של מלון כין כרם עושה שימוש במערכות ניתוח אינטרנטי לצורך ניטור, שיווק, פרסום ואחרות (כגון: Google Analytics ). מערכות אלו חשופות למידע האנונימי בלבד ולא למידע האישי (כהגדרתם בסעיף 3 לעיל).

7. נתוני רצף הקלקות (CLICKSTRAM DATA) :
מהלך גלישה באינטרנט, נותר שובל של מידע אלקטרוני בכל אתר אינטרנט בו ביקרת. מידע זה, המכונה לעתים נתוני רצף הקלקות
( Clickstream Data), עשוי להיאסף ולהישמר בשרת אתר האינטרנט. נתוני רצף ההקלקות מספקים למלון מידע אודות סוג המחשב ותכנת הדפדפן, כתובת אתר האינטרנט ממנה הגעת לאתר המלון ובמקרים מסוימים, כתובת הדוא”ל שלך. אנו רשאים להשתמש בנתוני רצף הקלקות על מנת לקבוע את משך הזמן בו שוהים גולשים בכל דף באתר האינטרנט ואופן גלישתם באתר. מידע זה ישמש אותנו לצורך שיפור והתאמה אישית של אתר האינטרנט בלבד.

8. שימוש ושיתוף מידע:
המלון ישתמש במידע האישי שלך אך ורק לצורך מידע פנימי ( כל מידע מסרת את המידע מיוזמתך כגון: בקשתך להצטרף לרשימת תפוצה, בקשתך למציאת מקום להתנדבות וכו'). כמו כן, המלון עשויי גם לעשות שימוש במידע לצורך ניתוח נתונים וסטטיסטיקות ולצורך ציות לחוק ובירור תלונות, חשד להונאה או התנהגות בלתי הולמת.
עברת מידע לגורמים שלישיים :
אף על-פי שאנו עושים מאמצים לשמור על פרטיותך, ייתכן שנידרש על-פי חוק לחשוף מידע שסיפקת בעת שימושך באתר.
כמו כן, ייתכן ונשתף את המידע האישי שלך במקרה ונאמין בתום לב כי יש בכך צורך לשם שמירה על עניין שלנו או של צד שלישי הנוגע לביטחון לאומי, לאכיפת החוק, ליטיגציה, חקירה פלילית, הגנה על בטיחותו של כל אדם או כדי למנוע מוות או נזק גופני קרוב, בתנאי שאנו סבורים כי אינטרס זה אינו מתבטל על ידי האינטרסים שלך או זכויות היסוד והחירויות הדורשות הגנה על הנתונים האישיים שלך.
בנוסף, ייתכן גם שנחשוף מידע על אנשים המאיימים ו/או עשויים לפגוע בנו ובשירותינו (כגון הונאה מצד משתמשים, שליחת איומים, הפצת דואר זבל וכו'). כמו כן, המלון רשאי לשתף את המידע האישי שלך כנדרש להפעלה, תחזוקה ושיפור האתר.

קבלני משנה וספקי שירות
אנחנו עשויים לשתף את המידע שלך עם ספקי שירות וקבלני משנה העובדים עמנו ו/או המספקים שירותים מסוימים מטעמנו בארץ ובחו"ל וזאת ככל שהדבר יידרש לצורך מתן השירות, שיפורו ופיתוח שירותים נוספים. כמו כן, אנו עשויים לאחסן מידע בשירותי ענן ששרתיו ממוקמים מחוץ לישראל.  חברות אלה אינן רשאיות לשתף או להשתמש בעצמן במידע המאפשר זיהוי אישי שאנחנו מספקים שלא עבורנו או לצורך תפעול האתר. בנוסף, אנחנו עשויים להעסיק גורמי צד שלישי מהימנים כדי לסייע בהפצת סקרים, פרסום ו/או תכנים. לאחר השלמת פרויקטים אלה, אנו דורשים כי כל המידע יוחזר אלינו. לבסוף, אנחנו משתפים מדי פעם מידע אגרגטיבי עם ספקי השירות שלנו. מידע זה אינו מכיל מידע המאפשר זיהוי אישי באמצעים סבירים והוא משמש לפיתוח תוכניות ותוכן שעשויים לעניין את המבקרים באתר האינטרנט שלנו.

9. מיזוג ורכישה :
המלון רשאי להסב זכויותיה והתחייבויותיה, לרבות העברת המידע שלך, במקרה של מכירה ו/או מיזוג בו מועברת השליטה המלון ו/או בעיקר נכסיה ו/או באתר לצד שלישי כלשהו ובלבד שאותו צד שלישי יכנס בנעלי המלון לכל דבר ועניין הקשור בהוראות מדיניות זו.

10. אבטחת מידע:
המלון נוקט צעדים סבירים כפי הנהוג בתעשייה כדי לסייע בהגנה על אבטחת הנתונים האישיים שלך. המלון יפעל בהתאם לדין החל במקרה של כל פגיעה באבטחה, בסודיות או בשלמות המידע האישי שלך, ובמידה שנראה לנכון או אם נידרש על פי הדין החל, נמסור לך הודעה באמצעות דוא”ל, במסרון או באמצעות פרסום בולט באתר האינטרנט, בהקדם האפשרי וללא דיחוי בלתי סביר, ככל שהדבר עולה בקנה אחד עם (1) צרכים לגיטימיים של אכיפת חוק או (2) כל אמצעי הנחוץ לצורך קביעת היקף ההפרה ולהשבתה על כנה של שלמות מערכת המידע.
אף שלא ניתן לערוב לאבטחת המידע באינטרנט או מחוץ לו, אנו עושים מאמצים סבירים מבחינה מסחרית לאסוף את המידע ולהבטחות בהתאם למדיניות הפרטיות ולכל החוקים והתקנות החלים.
המלון מגביל את הגישה למידע האישי שלך לאנשים הזקוקים לגישה כאמור על מנת לעבדו עבורה או לשם ביצוע עבודה ספציפית (כגון: נציג שירות לקוחות), אנשים אלו יהיו כפופים להסכמי סודיות. יחד עם זאת, יש לקחת בחשבון ששום אמצעי ו/או שירות אינם בטוחים באופן מוחלט, במיוחד כשהפעילות היא מקוונת.
אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לאבטחת המידע שלך, אתה מוזמן לשלוח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני הרשומה מטה.